Kaple Nejsvětější Trojice v Suché Rudné

Kaple Nejsvětější Trojice se zvoničkou stojí uprostřed Suché Rudné. Byla postavena dle údaje na korouhvičce v roce 1796, některé prameny však hovoří i o datu 1720. Z ústního podání měla kaple stávat v Karlově Studánce a cca v polovině 19. století měla být přenesena do Suché Rudné.
Kaple byla využívána na bohoslužby, svatby i úmrtí do začátku 70. let 20. století. Začátkem 80. let 20. století byla kaple odsvěcena a vnitřní majetek církve byl deponován. Vnitřní zařízení tvořil především oltář, paramenta, obrazy svatých a varhaní pozitiv. Část tohoto zařízení se dochovala včetně zvonu Barbara z roku 1921na nějž se složili místní občané. Během 1. světové války byl zvon z kaple použit pro válečné účely.
V roce 2004 bylo založeno občanské sdružení Zkrášlovací spolek Suchá Rudná, které tvoří místní občané a zdejší chataři, které se rozhodlo kapli opravit. Opravy byly z 95% ukončeny v roce 2014. V kapli se pravidelně pořádají hojně navštěvované Vánoční i Velikonoční koncerty organizované Zkrášlovacím spolkem Suchá Rudná.